หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 12 – 14 สิงหาคม นี้

จังหวัดอุดรธานี จัดงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 12-14 สิงหาคมนี้ ที่บริเวณ ชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลอุดรธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี พร้อมเสริ์ฟความสุขทุกเมนู เตรียมยก 5 ชุมชน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแสดงและประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ชม ชิม ช้อป กลางห้างเซ็นทรัล อุดรธานี ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2562
ที่โรงแรมอุดรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ตัวแทนจาก 5 หมู่บ้านท่องเที่ยว ร่วมแถลงข่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานให้ประชาชน นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ รับทราบ เข้าใจทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่นใจในภาพลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชน และภาพลักษณ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการการท่องเที่ยวให้สอดรับกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนนำไปสู่การสร้างสัมพันธภาพที่ดี เชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน หรือเกิดความร่วมมือกับองค์กรในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวไอย่างยั่งยืน
โดยการจัดงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณ ชั้น 4 ห้างเซ็นทรัล อุดรธานี ภายในงานจัดให้มีการนำเสนอประเพณีวัฒนธรรม พร้อมสาธิตของดีเด่นดังของหมู่บ้านศรีชมชื่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ , หมู่บ้านนาสมนึก หมู่ที่ 6 ตำบลนายูง อำเภอนายูง , หมู่บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ , หมู่บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง และหมู่บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้รู้จัก เข้าไปเยี่ยมชมพร้อมซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชุมชน รูปแบบงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1.การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตของคนในชุมชน การสาธิตการทำ OTOP การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP กว่า 40 ร้าน การแสดงประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละหมู่บ้าน และการแสดงของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง
2.การนำประชาชนและนักท่องเที่ยวลงพื้นที่เที่ยวชมบรรยากาศจริง กินนอนกับพี่น้องในชุมชนพร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยวติดตราตรึงใจกับธรรมชาติ และได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ตลอดจนอุดหนุนบริการ และสินค้าของชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึกเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ทีมข่าวประชาสัมพันธ์อุดรธานี ข่าวและภาพ
ชมพูเนกข์ ทานิกาวะ สำนักข่าว คปท รายงาน

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 12 – 14 สิงหาคม นี้

จังหวัดอุดรธานี จัดงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 12-14 สิงหาคมนี้ ที่บริเวณ ชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลอุดรธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี พร้อมเสริ์ฟความสุขทุกเมนู เตรียมยก 5 ชุมชน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแสดงและประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ชม ชิม ช้อป กลางห้างเซ็นทรัล อุดรธานี ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2562ที่โรงแรมอุดรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ตัวแทนจาก 5 หมู่บ้านท่องเที่ยว ร่วมแถลงข่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานให้ประชาชน นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ รับทราบ เข้าใจทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่นใจในภาพลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชน และภาพลักษณ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการการท่องเที่ยวให้สอดรับกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนนำไปสู่การสร้างสัมพันธภาพที่ดี เชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน หรือเกิดความร่วมมือกับองค์กรในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวไอย่างยั่งยืนโดยการจัดงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณ ชั้น 4 ห้างเซ็นทรัล อุดรธานี ภายในงานจัดให้มีการนำเสนอประเพณีวัฒนธรรม พร้อมสาธิตของดีเด่นดังของหมู่บ้านศรีชมชื่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ , หมู่บ้านนาสมนึก หมู่ที่ 6 ตำบลนายูง อำเภอนายูง , หมู่บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ , หมู่บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง และหมู่บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้รู้จัก เข้าไปเยี่ยมชมพร้อมซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชุมชน รูปแบบงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ1.การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตของคนในชุมชน การสาธิตการทำ OTOP การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP กว่า 40 ร้าน การแสดงประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละหมู่บ้าน และการแสดงของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง2.การนำประชาชนและนักท่องเที่ยวลงพื้นที่เที่ยวชมบรรยากาศจริง กินนอนกับพี่น้องในชุมชนพร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยวติดตราตรึงใจกับธรรมชาติ และได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ตลอดจนอุดหนุนบริการ และสินค้าของชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึกเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ทีมข่าวประชาสัมพันธ์อุดรธานี ข่าวและภาพชมพูเนกข์ ทานิกาวะ สำนักข่าว คปท รายงาน#หมู่บ้านOTOP #เพื่อการท่องเที่ยว #กินอยู่กับชาวบ้าน #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี #อุดรธานีพร้อมเสริ์ฟความสุขทุกเมนู #ชมชิมช้อป #เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Posted by สำนักข่าว คปท. อุดรธานี on Friday, 9 August 2019


#หมู่บ้านOTOP #เพื่อการท่องเที่ยว #กินอยู่กับชาวบ้าน #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี #อุดรธานีพร้อมเสริ์ฟความสุขทุกเมนู #ชมชิมช้อป #เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท