งานแฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 1

ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ หรือ FTCDC (Fabric and Textile Creative Design Center) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นตามพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อให้เป็นที่พึ่งของชุมชนท้องถิ่น และเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองอีสาน เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญา องค์ความรู้ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภูมิปัญญาผ้าทออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการออกแบบพัฒนากระบวนผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือพื้นเมือง
จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีวิถีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวและโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียงเป็นมรดกโลก รวมไปถึงภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมือง ได้แก่ ผ้าขิด ผ้ามัดหมี่ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบายและสอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน ในการผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาดั้งเดิมของการทอผ้า มาประยุกต์กับองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพในการช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ลงไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
งาน “แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ท่านจะได้พบกับนิทรรศการผ้าทอชุมชน “จากกี่ใต้ถุน… สู่นวัตกรรมแฟชั่นสิ่งทอ” การออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนพรีเมี่ยม การเพนท์ครามธรรมชาติ และกิจกรรมในแต่ละวันประกอบด้วย วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นการแสดงศิลป์อีสาน กิจกรรมต่อยอดภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม การแสดงดนตรีสากลและดนตรีไทยร่วมสมัย การเดินแบบ “ผ้าทอชุมชนสู่แฟชั่น” โดย “ฟ้าไส ปวีณสุดา Miss Universe Thailand 2019” และ “ยูโร ยศวรรธน์”และการแสดงนาฏศิลป์สากล
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เริ่มเวลา 12.00 น. เริ่มด้วยการแสดงศิลป์อีสาน กิจกรรมต่อยอดภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม กิจกรรม Workshop : การออกแบบของที่ระลึกจากผ้า การเสวนา “ผ้าทอชุมชน สู่สินค้าแฟชั่น” การแสดงเครื่องสายออเคสตร้า ส่วนวันที่ 21 สิงหาคม 2562 พบการแสดงศิลป์อีสาน กิจกรรมต่อยอดภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม กิจกรรม Workshop : การออกแบบของที่ระลึกจากผ้า การเสวนา “ผ้าทอชุมชน สู่ตลาดออนไลน์” และการแสดงเครื่องสายออเคสตร้า

งานแฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 1

ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ หรือ FTCDC (Fabric and Textile Creative Design Center) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นตามพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อให้เป็นที่พึ่งของชุมชนท้องถิ่น และเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองอีสาน เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญา องค์ความรู้ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภูมิปัญญาผ้าทออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการออกแบบพัฒนากระบวนผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือพื้นเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีวิถีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวและโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียงเป็นมรดกโลก รวมไปถึงภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมือง ได้แก่ ผ้าขิด ผ้ามัดหมี่ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบายและสอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน ในการผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาดั้งเดิมของการทอผ้า มาประยุกต์กับองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพในการช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ลงไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนงาน "แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ท่านจะได้พบกับนิทรรศการผ้าทอชุมชน "จากกี่ใต้ถุน… สู่นวัตกรรมแฟชั่นสิ่งทอ" การออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนพรีเมี่ยม การเพนท์ครามธรรมชาติ และกิจกรรมในแต่ละวันประกอบด้วย วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นการแสดงศิลป์อีสาน กิจกรรมต่อยอดภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม การแสดงดนตรีสากลและดนตรีไทยร่วมสมัย การเดินแบบ "ผ้าทอชุมชนสู่แฟชั่น" โดย "ฟ้าไส ปวีณสุดา Miss Universe Thailand 2019" และ "ยูโร ยศวรรธน์"และการแสดงนาฏศิลป์สากลวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เริ่มเวลา 12.00 น. เริ่มด้วยการแสดงศิลป์อีสาน กิจกรรมต่อยอดภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม กิจกรรม Workshop : การออกแบบของที่ระลึกจากผ้า การเสวนา "ผ้าทอชุมชน สู่สินค้าแฟชั่น" การแสดงเครื่องสายออเคสตร้า ส่วนวันที่ 21 สิงหาคม 2562 พบการแสดงศิลป์อีสาน กิจกรรมต่อยอดภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม กิจกรรม Workshop : การออกแบบของที่ระลึกจากผ้า การเสวนา "ผ้าทอชุมชน สู่ตลาดออนไลน์" และการแสดงเครื่องสายออเคสตร้าcr ข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยาcr ending vdo : ศูนย์สร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ-ftcdc#งานแฟชั่น #นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน #FashionandInnovation #FTCDC #FabricandTextileCreativeDesignCenter #มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี #จากกี่ใต้ถุนสู่นวัตกรรมแฟชั่นสิ่งทอ #ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Posted by สำนักข่าว คปท. อุดรธานี on Sunday, 11 August 2019


cr ข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยาcr ending vdo : ศูนย์สร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ-ftcdc
#งานแฟชั่น #นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน #FashionandInnovation #FTCDC #FabricandTextileCreativeDesignCenter #มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี #จากกี่ใต้ถุนสู่นวัตกรรมแฟชั่นสิ่งทอ #ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท