OTOP เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

เริ่มอย่างเป็นทางการ งานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี

โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ชาวชุมชน 5 หมู่บ้าน และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิด และเลือกชม ชิม ช็อป ของดี ของเด่นจาก 5 หมู่บ้าน และสินค้าจากชุมชนอื่นๆ กว่า 40 บูธ

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวทั้ง 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านศรีชมชื่น อำเภอหนองวัวซอ , บ้านนาสมนึก อำเภอนายูง , บ้านโคกก่อง อำเภอบ้านผือ , บ้านหนองสองห้อง อำเภอบ้านดุง และบ้านหนองบัวเงิน อำเภอเมืองอุดรธานี ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและเข้าไปเยี่ยมชมพร้อมซื้อผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ผู้ประกอบการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการบริการท่องเที่ยวให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในอันที่จะทำให้เกิดการสนับสนุนหรือเกิดความร่วมมือกับองค์กรในการพัฒนาการท่องเที่ยว ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การจัดงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ นิทรรศการและการสาธิตการทำสินค้า OTOP ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน พร้อมการจำหน่ายของกิน ของใช้ต่างๆ มากมาย การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจของแต่ละหมู่บ้านที่หาดูได้ยาก และยังมีการแสดงของศิลปินนักร้องดัง ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี ในส่วนที่ 2 จะจัดในพื้นที่ของทั้ง 5 ชุมชน โดยนำเอานักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการต่างๆ ที่สนใจ ลงพื้นที่ไปสัมผัสชีวิตจริง กินนอนกับพี่น้องในชุมชน ทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน พร้อมเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน

ข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณ ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ อุดรธานี
ภาพ : ทีมข่าว คปท

#OTOP #ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม #บ้านศรีชมชื่น#อำเภอหนองวัวซอ #บ้านหนองสองห้อง #อำเภอบ้านดุง #บ้านหนองบัวเงิน #อำเภอเมือง #เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน#ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี #ข่าวชาวบ้าน #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท