โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ

ที่ห้องประชุม อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมหาวิทยาลัยเครือข่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 5 มหาวิทยาลัย ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

เพื่อร่วมกันดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ทั้งหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรบริบทภาค เพื่อนำไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับวิทยากรตัวคูณเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ในระดับเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัย 5 แห่ง จำนวน 125 คน และถ่ายทอดส่งต่อยังวิทยากรตัวคูณในระดับโรงเรียน 5 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 20 โรงเรียน ๆ ละ 10 คน รวมวิทยากรตัวคูณระดับโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 1,000 คน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการขยายผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านการอบรมวิทยากรตัวคูณระดับโรงเรียน ที่ได้นำความรู้จากการอบรมไปถ่ายทอดสู่นักเรียนของตน ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการผลิต สื่อ สิทธิ ศิลป์ เป็นการสะท้อนความรู้ ความตระหนักถึงสิทธิ การได้รับการคุ้มครองสิทธิ การปฏิบัติหน้าที่ของตน การเคารพสิทธิของบุคคลอื่น และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานด้านสิทธิมนุษยชนของเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธิเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ใสใจเคารพสิทธิ” โดยวิทยากร นายอมฤต วะสมบัติ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด , ผศ.ดร.ศิริชัย ศิริมงคลเกียรติศรี คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ , นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ,นายเริงชัย ภูดรนาง ตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ดำเนินรายการโดย นายพีธากร ศรีบุตรวงษ์ วิทยากรกระบวนทัศน์ , การกล่าวสุนทรพจน์หลักสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และการออกบูทจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

cr: ฉัตรชัย เคนสุวรรณ

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ #กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #มหาวิทยาลัยกรุงเทพ #มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ #ข่าวอุดรธานี #ข่าวชาวบ้าน #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท