หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์

หน่วยสัตวแพทย์พระราชทานหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์

หน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน ตาม”โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ณ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ จังหวัดอุดรธานี

ที่ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้เอกอัครราชทูต เปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2563 และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ ข้าราชการ ประชาชนร่วมกิจกรรม

ผศ.น.สพ.ดร.(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ด๊อกเตอร์) คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า โครงการมีการดำเนินงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 และจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2563 จากการดำเนินการเป็นการบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One heath) ในปี พ.ศ. 2561 ได้มีประชาชนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 18 ราย จากการดำเนินโครงการฯ ได้เข้ามาจัดการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ จนเป็นผลให้ในปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนสิงหาคม พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพียงจำนวน 2 ราย

ทั้งนี้ มีเป้าประสงค์ไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 โดยองค์การอนามัยโลกมีพันธ์สัญญา ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดจากโลกในปี 2573 การออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ มีสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาสัตว์ ฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมง เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่ดี และสร้างความปลอดภัยกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง สุขภาพคน เพื่อให้การบริหารจัดการปัญหาสุนัขในชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

โดยมีเจ้าของสุนัขและแมวนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการจำนวนมาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีการดำเนินกิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อเนื่อง เพื่อสร้างจังหวัดอุดรธานีให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้กำหนด และควบคุมประชากรสุนัข และแมว ให้มีจำนวนที่เหมาะสม ทำให้องค์การปกครองท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการฉีดวัคซีน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัข และแมว เห็นความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง

ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ อุดรธานี ข่าวและภาพ
ชมพูเนกข์ ทานิกาวะ สำนักข่าว คปท รายงาน

#โรคพิษสุนัขบ้า #สัตวแพทย์อาสา #จุฬาภรณ์ #โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ #เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี #องค์การอนามัยโลก #WHO #องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ #OIE #ข่าวชาวบ้าน #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท