กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการฯ สานต่อภารกิจตามแนวชายแดนอีสานตอนบน

ที่กองบัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 /ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 2 และพันเอก สวราชย์ แสงผล รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 /กองบัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1

โดยมีกำลังพลหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 , หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย, หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม, หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ร่วมในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และร่วมแสดงความยินดี

ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี คนใหม่ กล่าวว่า กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเป็นหน่วยที่สำคัญหน่วยหนึ่ง มีภาระหน้าที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่าหน่วยอื่นๆ พลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพภาคที่ 2 และกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี มาเป็นเวลายาวนาน มีความวิริยะ อุตสาหะ เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ได้นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาหน่วยอย่างต่อเนื่อง มีความซื่อตรง รักความยุติธรรม เป็นที่เคารพรักใคร่ของผู้ใต้บังคับบัญชา

ตนพร้อมสานต่อโดยถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และดำรงไว้อย่างเคร่งครัด จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจ ยึดถือความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม และมีคุณธรรม ขอให้กำลังพลทุกนาย ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน มีมานะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้มีความสมัครสมาน สามัคคี ยึดมั่นในระเบียบวินัย การอันใดก็ตามที่จะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้เกิดแก่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และชาติบ้านเมือง ตนจะดำเนินการให้ถึงที่สุด อย่างเต็มกำลังความสามารถ

cr: ฉัตรชัย เคนสุวรรณ
#กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี #พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการ #ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา #ตำบลโนนสูง #มาแรง #ข่าวเด่น #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท