อุดรธานีร่วมปลูกว่า เนื่องในวัน รักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562

นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำทุกภาคส่วนร่วมปลูกป่า เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2562 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ดงหนองทา บ้านคำกลิ้ง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย ปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น และปลูกซ่อมต้นไม้ จำนวน 100 ต้น พร้อมแผ้วถางกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ โดยการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) มีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม พร้อมบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติรัฐมนตรี กำหนดให้ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และรัฐมนตรีให้วันที่ 20 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) จึงเลือกพื้นที่สาธารณประโยชน์ดงหนองทา บ้านคำกลิ้ง เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม

นำประชาชนทุกหมู่เหล่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และตระหนักถึงความสำคัญของวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ได้มีส่วนร่วมในการปลูกซ่อม และบำรุงรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดความรักและความหวงแหนต้นไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูสภาพป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน

cr: ฉัตรชัย เคนสุวรรณ

#ปลูกป่า #ส่งเสริมการใช้ยางพารา #ลดโลกร้อน #สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6 #ดงหนองทา #บ้านคำกลิ้ง #ข่าวชาวบ้าน #ข่าวอุดรธานี #ข่าวเด่น #มาแรง #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท