สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดหนองบัวลำภู และอุดรธานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดหนองบัวลำภู และอุดรธานี

เวลา 09.21 น. วันที่ 5 พ.ย. 62 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพิศาลรัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินของสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดขึ้น เพื่อนำปัจจัยไปจัดทำระบบการระบายน้ำที่ถูกต้องตามหลักแผนผังที่ลุ่ม แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว เนื่องจากในช่วงฤดูฝน วัดจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี และนำไปปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี ที่ชำรุดทรุดโทรม รวมทั้งปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมให้เพียงพอต่อการเป็นสถานที่พักของพระภิกษุและสามเณรที่มาศึกษาพระปริยัติธรรม

วัดพิศาลรัญญาวาส เดิมเป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราว ตั้งขึ้นเมื่อปี 2480 โดยชาวบ้านที่อพยพมาจากบ้านจิก และบ้านเหล่า ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง ต่อมาในปี 2486 ชาวบ้านได้นิมนต์พระพิศาลคณานุกิจ เส็ง กนฺณะวโร จากวัดมหาชัย จังหวัดหนองบัวลำภู มาให้พำนัก และร่วมกันสร้างศาลาโรงธรรม 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 3 หลัง และเรียกชื่อวัดนี้ว่า “วัดพิศาลรัญญาวาส” ตามชื่อของเจ้าอาวาสรูปแรก คือ พระพิศาลคณานุกิจ โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2504 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อปี 2543 ปัจจุบันมีพระวุฒิสารโสภณ ไพบูลย์ สุมงฺคโล เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษา 66 รูป

เวลา 12.47 น. เสด็จพระราชดำเนินไปพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ 24 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ จังหวัดเชียงราย ได้มาสำรวจพื้นที่ พบว่ามีระบบน้ำที่ดี แต่คุณภาพดินต่ำ ชาวอุดรธานีส่วนใหญ่บริโภคข้าวเหนียว คือ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเหนียวไว้บริโภค จึงมีไม่เพียงพอ ทางมูลนิธิฯ มีแนวคิดว่า การดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วยฯ ให้มุ่งเน้นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 เพื่อแจกจ่ายให้ทหารกองประจำการใช้ในการเพาะปลูก และให้จัดสรรพื้นที่สำหรับฝึกการเพาะปลูกและขยายพันธุ์ผัก ช่วงแรกเน้นการปรับปรุงสภาพดิน โดยปลูกผักไว้บริโภคภายในหน่วยก่อน เพื่อเตรียมการเป็นศูนย์ขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ผักต่อไป และให้ปรับพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เหลือ ทำนาปลูกข้าวเหนียว กข.6 เป็นการทดลองปลูก และเตรียมดินไว้สำหรับเพาะปลูกขยายพันธุ์ในปีต่อไป ทั้งนี้ โครงการทหารพันธุ์ดีฯ มีพื้นที่ 190 ไร่ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ พื้นที่การเกษตร 77 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ำ 48 ไร่ ปศุสัตว์ 22 ไร่ และพื้นที่ใช้สอย 43 ไร่

ในการนี้ กรมการข้าวได้กราบบังคมทูลรายงานการปลูกข้าวเหนียว กข.6 ในพื้นที่โครงการฯ ว่า มีความเหมาะสม เพราะให้ผลผลิตสูง ทนแล้งดีกว่า มีกลิ่นหอม ต้านโรคใบจุดสีน้ำตาล และคุณภาพการสีดี ส่วนข้าวขาว กข.15 ทนแล้งได้ดี และเก็บเกี่ยวได้เร็ว และข้าวเหนียว กข.22 ทนแล้งได้ดีและต้านทานโรคไหม้ในระยะกล้า โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.15 จำนวน 120 กิโลกรัม และข้าวเหนียว กข.6 จำนวน 50 กิโลกรัม รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ด้านการบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน ได้ปรับปรุงแหล่งน้ำแก้มลิงหนองขอนกว้าง และแก้มลิงหนองหัวแตก พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตร และเตรียมซ่อมแซมท่อส่งน้ำเดิม พร้อมต่อท่อแยกส่งน้ำลงห้วยหมากแข้งต่อไป
นอกจากนี้ ในโครงการฯ ยังมีการเลี้ยงหนูนา แมงป่อง จิ้งหรีด และไส้เดือน เพื่อเป็นอาชีพเสริม เป็นการสร้างแรงดึงดูดใจให้กับผู้มาศึกษาดูงาน และสามารถนำไปขยายผลได้ที่บ้านตัวเองได้

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรฟาร์มทดลองเลี้ยงเป็ดและไก่พื้นบ้านในโครงการฯ ปัจจุบันมีเป็ดพื้นบ้าน 45 ตัว ไก่พื้นบ้าน 25 ตัว ไก่ดำ 9 ตัว และห่าน 9 ตัว ซึ่งพันธุ์พื้นเมืองมีข้อเสีย คือ โตช้า ให้ผลผลิตน้อย ในการนี้ กรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็ดเทศกบินทร์บุรี 112 ตัว ประกอบด้วย พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกเป็ด ซึ่งเป็ดพันธุ์นี้มีข้อดี คือ ให้เนื้อเยอะ เติบโตเร็ว เลี้ยงง่าย ไข่ดกมากถึงปีละ 160-180 ฟอง สำหรับเลี้ยงในโครงการฯ ต่อไป
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสแก่ทหารพันธุ์ดีความโดยสรุปว่า ขอให้กำลังพลและทหารเกณฑ์นำความรู้ที่ได้จากโครงการฯ กลับไปใช้ประโยชน์ต่อที่บ้าน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขณะนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาก ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่งผลให้เกษตรกรปลูกข้าวไม่ได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทหารเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน

จากนั้น ทอดพระเนตรผลิตพันธุ์ที่ได้จากข้าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี อาทิ ข้าวเม่า ซึ่งได้มาจากรวงข้าวสีเขียวไล่มาจนถึงสีเขียวตกน้ำตาล เป็นขนมที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ, ข้าวฮาง ซึ่งเป็นข้าวที่เกี่ยวในระยะที่ยังไม่ถึงระยะเก็บเกี่ยว นำไปตากแดดและตำ มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับข้าวกล้องงอก และน้ำนมข้าวยาคู ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับไขมัน บำรุงสายตา และป้องกันโรคเหน็บชา

#พระเทพรัตนราชสุดา #เสด็จ #วัดพิศาลรัญญาวาส #สภากาชาดไทย #โครงการทหารพันธุ์ดี #ค่ายประจักษ์ศิลปาคม #มณฑลทหารบกที่24 #มูลนิธิชัยพัฒนา #ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ #ทรงพระเจริญ #ข่าวเด่น #มาแรง #ข่าวชาวบ้าน #ข่าวใหญ่ #ข่าวอุดรธานี #ข่าวหนองบัวลำภู #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท