สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี บูรณาการการทำงาน 6 หน่วย แก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน

นายวัฒนชัย ทุมโคตร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วนในพื้นที่ 57 จังหวัด โดยบูรณาการการทำงาน 6 หน่วย ได้แก่ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการบรรเทาแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ทันต่อสถานการณ์ภัยแล้งนั้น

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต10 อุดรธานี สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ทั้งนี้จังหวัดที่ประสบภัยแล้งตามประกาศของ ปภ. ในพื้นที่รับผิดชอบคือ บึงกาฬและนครพนม สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 มีความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะ ในการลงพื้นที่ขุดเจาะบาดาล นำน้ำใต้ดินมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหา ซึ่งปัจจุบันสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 มีชุดเจาะน้ำบาดาล 5 ชุด , ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาล 2 ชุด , ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบ 1 ชุด และชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ 2 ชุด นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีจุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 1 แห่ง ที่หน้าสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 ส่วนโรงเรียนที่พร้อมเป็นจุดจ่ายน้ำสะอาด มี 16 แห่ง ภาพรวมในพื้นที่ 6 จังหวัด จำนวน 70 แห่ง

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ 2563 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี มีแผนงานและโครงการที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 แห่ง , โครงการหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ 4 แห่ง , โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 74 แห่ง นอกจากนี้ยังมีแผนงานที่ดำเนินการด้วยงบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน 3 โครงการ รวม 12 แห่ง รวมทุกโครงการ 94 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นการเจาะบาดาล 60 บ่อ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 4,160 ไร่ 1,108 ครัวเรือน

ด้านนายสาโรจน์ ช่องสาร ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ กล่าวว่า ขณะนี้ชุดปฏิบัติงานทุกคนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยชุดเจาะน้ำบาดาล 1 ชุด มีเจ้าหน้าที่ 7 คน ใช้เวลาทำงานประมาณ 4 วัน อาจมากกว่า หรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการทำงาน ใช้ยานพาหนะ 5 คัน ประกอบด้วย รถเจาะบาดาล รถบรรทุกเครื่องอัดอากาศ รถบรรทุกน้ำ และรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน นอกจากนี้ ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด แต่มีแหล่งน้ำในพื้นที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี ยังมีรถปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน ออกให้บริการผลิตน้ำดื่มและแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งสามารถผลิตน้ำดื่มได้คันละ 1,000 ลิตรต่อชั่วโมง

CR: PRD, ฉัตรชัย เคนสุวรรณ
#ภัยแล้ง #ช่วยเหลือ #สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10 #อปท #Udonthani #ข่าวใหญ่ #ข่าวเด่น #มาแรง #ข่าวชาวบ้าน #ข่าวเมืองอุดร #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท